Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do Informacji z wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 17 października 2019 r. dotyczącej oferty na: SOSW.20.5.17.2019 zakupu i dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jaworze w ramach projektu Zintegrowani współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zamawiający informuje, że w dniu 18.10.2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęła oferta z firmy Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, 58-405 Krzeszów, Gorzeszów 19. Przedmiotowa oferta pozostała bez rozpatrzenia ze względu na przekroczenie wskazanego w Zapytaniu ofertowym terminu składania ofert.

Treść Informacji