Wczesne wspomaganie

Warunkiem objęcia dziecka taką formą pomocy jest złożenie do dyrektora podania i dołączenie oryginału Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.