Rada rodziców

Rada Rodziców: Jesteśmy społecznym organem szkoły, szczególnym, albowiem w nasz skład wchodzą wyłącznie przedstawiciele rodziców i prawnych opiekunów uczniów.

Cele:

 • współpraca ze wszystkimi organami szkoły w realizacji zadań szkoły: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim
 • wspieranie rodziców i uczniów szkoły w procesie wychowawczym.

Zasada wyboru członków Rady Rodziców (wynikająca z ustawy o systemie oświaty):

Tajne wybory, na początku każdego roku szkolnego: po 1 przedstawicielu z każdej klasy (oddziału), spośród trzech rodziców, tworzących  Radę Oddziałową (trójkę klasową).

Kadencja: Rada Rodziców działa w danym składzie jeden rok szkolny, do momentu wyboru Rady Rodziców w nowym składzie.

Uprawnienia wynikające z ustawy:

uchwalanie

 • programu wychowawczego
 • programu profilaktyki

opiniowanie

 • planu finansowego szkoły
 • szkolnego zestawu podręczników
 • programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
 • pracy nauczycieli

wnioskowanie

 • o dokonanie zmian w szkolnym zestawie podręczników
 • o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty
 • o utworzenie Rady Szkoły
 • o zmiany w statucie szkoły

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: p. Elżbieta Dębicka
Zastępca przewodniczącej: p. Anna Skiba
Sekretarz: p. Anna Muraszko
Skarbnik: p. Małgorzata Dul

oraz pozostali członkowie Rady w składzie:

p. S. Chryniuk, p. M. Hućko, p. P. Mielcarek, p. T. Piotrowski, p. U. Walasik, p. Tomaszewska, p. S. Sroka, p. B. Fidos, p. Frączek, p. R. Trzpiel, p. Lendzion.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wyrazili chęć pracy w Radzie Rodziców. Życzymy udanej współpracy 🙂