Plan pracy samorządu

Plan pracy samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

 

1. CELE:

 • Aktywizowanie społeczności szkolnej i internackiej.
 • Pielęgnowanie tradycji szkolnej i obrzędowości.
 • Rozwijanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego, w tym bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.
 • Wzrost świadomości uczniów na temat bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach.
 • Wdrażanie do postawy szacunku wobec innych.
 • Wdrażanie do pomocy innym poprzez działalność w wolontariacie i  udział w akcjach charytatywnych.
 • Troska o zdrowie.
 • Wdrażanie do samorządności i odpowiedzialności.
 • Kształtowanie postaw, wychowywanie do wartości.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

 2. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I SPOTKAŃ:

 • imprezy i uroczystości,
 • apele,
 • gry i zabawy,
 • konkursy,
 • pogadanki,
 • spotkania ze specjalistami, ciekawymi ludźmi,
 • metody aktywizujące,
 • indywidualne rozmowy,
 • zajęcia integracyjne,
 • pokaz i obserwacja,
 • praca w grupach,
 • inscenizacje,
 • kiermasze.

 

 

L.p.

 

ZADANIA

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

 

OSOBY ODPOWIEDZILANE

 

TERMIN

1

2

3

4

5

I. Organizacja pracy Samorządów w nowym roku szkolnym. 1. Wybory do Samorządów klasowych i grupowych.

 

2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego                          i Samorządu Internatu.

 

 

3.Utworzenie planu pracy z uwzględnieniem:

a)     wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej

b)     regulaminu SU i SI

c)     programu profilaktycznego -wychowawczego

d)     kalendarza imprez

e)     planu pracy i regulaminu grupy wolontariatu

f)      obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN

 

 

4.Zebrania informacyjne SU i SI.

 

 

 

5.Prowadzenie dokumentacji SU i SI:

 • sprawozdania z imprez, apeli i spotkań
 • prezentacje na stronie internetowej
 • dokumentacja fotograficzna
 • rozliczenia i potwierdzenia z akcji charytatywnych i kiermaszy

 

6.Przepływ informacji:

 • komunikaty ustne – apele porządkowe-                     z elementami patriotyzmu,
 •  apele informacyjne,
 • tablica informacyjna.

 

7. Aktualizowanie na bieżąco gazetek ściennych.

Wychowawcy klas i grup internackich

 

 

 

 

Opiekunowie Samorządów

 

 

Opiekunowie Samorządów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie SU: ( E. Aleksiuk,

B. Puton)

 

 

 

osoba odpowiedzialna za dane zadanie,

E. Aleksiuk, B. Puton, A. Kapiec

 

Opiekunowie Samorządów

 

 

 

SU: E. Aleksiuk, M. Dańczura, A. Labryga

SI: B. Puton, A. Kapiec

 

 

 

Opiekunowie samorządów

      IX

 

X

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

(w miarę potrzeb)

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Co drugi miesiąc

 

 

 

 

Cały rok

II. Uczestnictwo w pracy szkoły i internatu.

Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania;

Dbanie o mienie szkolne i bezpieczeństwo w Ośrodku

1. Działalność SU i SI wg opracowanego planu pracy.

 

2. Zapoznanie się z:

 • prawami  i obowiązkami ucznia,
 • wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
 • prawami i obowiązkami wychowanka.

 

 

 

3.  Współpraca Samorządów z:

 • Dyrekcją Ośrodka,
 • Radą Rodziców,
 • Wychowawcami klas,
 • Pedagogiem szkolnym,
 • Psychologiem szkolnym,
 • Pracownikami obsługi i administracji,
 • Innymi organizacjami, kołami

działającymi w Ośrodku i poza nim.

 

4. Aktywizowanie rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły: imprezy, akcje charytatywne, dni otwarte, piknik rodzinny.

 

5. Udział członków Samorządu w sprawdzaniu obuwia zmiennego.

 

6.Udział członków SI w sprawdzaniu czystości w pokojach i szatniach.

 

7.Udział członków SU w sprawdzaniu porządku w szatniach szkoły i internatu.

 

8. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, pokoi internackich, toalet i łazienek, korytarzy.

 

 

9. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

 

 

Opiekunowie SU

 

 

 

Wychowawcy klas

Wychowawcy grup

 

 

 

 

Opiekunowie Samorządów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie Samorządów

 

 

Członkowie SU- A. Labryga

 

 

Członkowie SI- sekcja porządkowa             ( Beata Puton, A. Kapiec)

 

Członkowie SUiSI ( Joanna Górska)

 

 

Wszyscy uczniowie, nauczyciele, wychowankowie i wychowawcy

 

 

 

Wszyscy uczniowie, wychowankowie, nauczyciele i wychowawcy

Cały rok

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Okres jesienno – zimowy

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

III. Edukacja zdrowotna i ekologiczna. 1. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wypoczynek.

 

 

2.Realizowanie działań z zakresu programu profilaktyczno- wychowawczego- walka z nałogami, nadużywanie alkoholu, bezpieczeństwo w sieci-  działania prewencyjne.

 

 

 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych, wychowywanie do wartości.

 

 

 

4. Działania związane z troską o zdrowe żywienie i zdrowy ruch.

 

5. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów:

 • bezpieczna droga do szkoły,
 • bezpieczeństwo w internecie,
 • bezpieczeństwo w czasie wolnym,
 • realizacja programu „Bezpieczeństwo to podstawa” – kontynuacja programu „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”,
 • spotkania z policjantem,
 • gazetki ścienne.

 

 

6. Dni zdrowego żywienia – promowanie soków owocowo-warzywnych, zdrowych sałatek itp.

 

Wychowawcy klas, wychowawcy internatu, rodzice, pielęgniarka

 

 

Pedagog, wychowawcy klas i grup internackich, SI, SU, wych. świetlicy,

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele w-f,

pedagog , SU i SI

 

 

 

Nauczyciel odpowiedzialny,

wychowawcy, SI, SU

 

 

Wychowawcy klas i internatu,

opiekunowie SUiSI

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, wychowawcy klas, nauczyciele odpowiedzialni

 

Cały rok

Wg planów pracy i kalendarz imprez

Cały rok

 

Wg. kalendarza imprez

 

Cały rok

 

 

IX-X

III-IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

IV. Tworzenie ceremoniału szkolnego;

Kultywowanie tradycji szkolnych

 

1.Wybory do Samorządów klasowych i grupowych.

 

2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego i Samorządu  Internatu

 

3.Przydział obowiązków dla SU i SI

 

4.Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 

5.Pomoc ludziom potrzebującym (organizowanie akcji charytatywnych, wolontariatu).

 

7.Uczenie szacunku do symboli narodowych i regionalnych

 

 

Wychowawcy klas i grup

 

 

Opiekunowie SU i SI

 

 

Opiekunowie SU i SI

 

N-le odpowiedzialni, SU

 

Opiekunowie SU

(E. Aleksiuk, A . Labryga -grupa wolontariatu)

 

 

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy

IX

X

X

 

X

Cały rok

Cały rok

 

V.

 

Integracja społeczności szkolnej i internackiej.

Kształtowanie postaw koleżeńskich, społecznych opiekuńczych.

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów i wychowanków.

 

1. Działalność rozrywkowa:

a)  imprezy klasowe i grup internackich

b) imprezy ogólnoszkolne:

 • rozpoczęcie roku szkolnego
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • dni zdrowego żywienia
 • dyskoteki
 • akcje charytatywne
 • Mikołajki
 • kiermasz bożonarodzeniowy
 • kiermasz wielkanocny
 • kultura na co dzień
 • piknik rodzinny
 • zakończenie roku szkolnego

 

c) imprezy internackie:

 • aktywne wtorki
 • turniej na pożegnanie i powitanie lata
 • ·         konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • ·         Turniej na pożegnanie jesieni
 • ·         Andrzejki
 • ·         Konkurs na najlepszy stroik bożonarodzeniowy
 • ·         Wigilia
 • ·         turniej warcabowy
 • ·         turniej tenisa stołowego
 • ·         zabawa karnawałowa
 • ·         turniej na powitanie wiosny
 • ·         warsztaty florystyczne
 • ·         dyskoteki

 

2.Działalność artystyczna:

 • konkursy szkolne i międzyszkolne
 • przygotowanie upominków z okazji Dnia Nauczyciela
 • wielkanocny konkurs plastyczny „Wielkanoc tuż, tuż”
 • wykonywanie okolicznościowych kartek
 • organizacja XIII  Przeglądu Zespołów teatralnych Placówek Specjalnych

 

 

3.Aukcje charytatywne:

 • Ammun
 • Góra Grosza
 • Pomóż i ty
 • Mikołajki
 • kiermasz bożonarodzeniowy, wielkanocny
 • zbiórka pieniędzy, wykonywanie kartek świątecznych, odwiedziny w Domu Seniora
 • zbiórka nakrętek i makulatury

 

4. Pomoc w nauce uczniom słabszym i zagrożonym- współpraca ze świetlicą i internatem.

 

5.Aktywny udział uczniów i wychowawców w życiu szkoły promowanie ośrodka w środowisku lokalnym. Motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły i dobrego zachowania,  – „Konkurs o puchar dyrektora szkoły”.

 

 

Wych. klas i grup wg kalendarza imprez

 

SU, n-le odpowiedzialni

SU, n-le odpowiedzialni

SU, n-le odpowiedzialni

SU, n-le odpowiedzialni

SU, grupa wolontariatu

SU, n-le odpowiedzialni

SU, n-le odpowiedzialni

wychowawcy odpowiedzialni,

SU

SU, n-le odpowiedzialni

SU, n-le odpowiedzialni

SU

 

 

SI

SI

SI

 

SI,

Wychowawcy, SI

SI

 

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Wychowawcy, SI

 

 

SU, SI

A. Bochenek-Myślikowska,

J. Górska

SI

 

SU, SI

SU, nauczyciele odpowiedzialni

 

 

 

 

Grupa wolontariatu, SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU, wychowawcy  świetlicy, wychowawcy internatu

 

 

SU:

wychowawcy, pedagog, nauczyciele.

 

 

 

 

 

Cały rok

IX

X

X

XII

IX-X, III-IV

XII

III

VI

VI

 

Według kalendarza imprez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg kalendarza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

VI. Wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji. 1.Konkurs na najładniejszą szatnię „Szatnia na medal”

 

2. Konkurs czystości i higieny w internacie.

 

3. Konkurs o puchar dyrektora, na najlepszą klasę w szkole.

 

4.Podsumowanie osiągnięć

dydaktyczno-   wychowawczych i frekwencji za I i II semestr (apel).

 

Opiekunowie i członkowie SU

 

 

opiekunowie SI, sekcja porządkowa,

 

SU

 

 

SU, SI

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

I, VI

 

Odpowiedzialni za sprawozdania: opiekunowie SU i SI.

Plan ma charakter otwarty i może ulec zmianie.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

E. Aleksiuk
A. Bochenek – Myślikowska
M. Dańczura
S. Pancewicz
A. Labryga

Opiekunowie Samorządu Wychowanków Internatu:

B. Puton
A. Kapiec