W naszej placówce prowadzone są zajęcia z wykwalifikowanym tyflopedagogiem. Mają one na celu przede wszystkim udzielenie wsparcia uczniom oraz ich opiekunom w radzeniu sobie z problemami wzrokowymi. Tyflopedagog na podstawie orzeczenia poradni oraz badań i obserwacji dokonuje rozpoznania potrzeb i możliwości wzrokowych dziecka oraz konstruuje szczegółowy dla każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny. W trakcie realizacji programu dzieci uczą się dostosowywania oraz wykorzystywania pomocy optycznych i nieoptycznych ułatwiających widzenie, poznają zasady bezpiecznego poruszania się po placówce, a także poza nią. Zajęcia mają na celu pomóc uczniom w jak najlepszym wykorzystaniu wzroku w trakcie codziennych czynności w szkole i poza nią poprzez usprawnianie w obszarze orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, stymulowanie do patrzenia, usprawnianie percepcyjno- motoryczne, doskonalenie pamięci wzrokowej oraz uwagi, usprawnianie konkretnych funkcji angażujących wzrok i związanych z poprawą ruchomości, kontrolą ruchu gałek ocznych i osiąganiem lepszej sprawności wzrokowej czyli: fiksacji, zbieżności, przenoszenia spojrzenia, przeszukiwania, wodzenia, śledzenia, lokalizacji, grupowania, spostrzegania figury i tła, porównywania, określania cech obiektów. Dodatkowo istotne w trakcie naszych zajęć jest kompensowanie trudności wzrokowych poprzez wykorzystywanie mocnych stron ucznia, a przy tym stymulowanie pozostałych analizatorów i kanałów sensorycznych. Zajęcia rozwijają także szeroko pojętą wiedzę o otaczającym świecie przy wykorzystaniu zróżnicowanych metod i środków dydaktycznych, a także pracy z komputerem. Warto dodać, że stymulowanie wzroku jest niezwykle istotne już na etapie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ponieważ uszkodzony wzrok w dużym stopniu utrudnia dziecku poznawanie otaczającej go rzeczywistości.