Historia

Historii ośrodka nie można zamknąć w datach i cyfrach, wydarzeniach i nazwiskach. Na podstawie niektórych danych można jedynie stwierdzić, że dzieje są bogate, barwne i żywe. Serdeczne słowa podziękowania Należą się wszystkim tym, którzy odeszli, i tym, którzy wytrwali na stanowiskach za ich trud i wysiłek poświęcony dzieciom.

Imiona i trud nauczycieli mogą ulec zapomnieniu, ale zadania stawiane przez organizatorkę szkolnictwa Specjalnego Marię Grzegorzewską muszą być wiecznie żywe – „Pamiętajmy, że u podstaw wszelkich kontaktów międzyludzkich jest miłość jako ta, czynna dobroć w niesieniu innym pomocy wszelkiego rodzaju”

1 września 1972 roku

Zgodnie z potrzebami środowiska rozpoczął swą działalność Państwowy Zakład Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych prowadząc zajęcia dydaktyczne, rehabilitacyjne z programem szkolnictwa specjalnego.

Państwowy Zakład Wychowawczy obejmował:

 • szkołę podstawową,
 • internat,
 • szkołę przy Szpitalu Dziecięcym.

Budynek szkolny oraz numer szkoły odziedziczyliśmy po zlikwidowanej Szkole Podstawowej nr 3 im.Marii Konopnickiej. Na pierwszego dyrektora zakładu została powołana mgr Emilia Gomułka.

Początkowo uczęszczały do niej dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim a często dzieci z opóźnieniami w rozwoju wynikającymi z warunków społecznych, z rodzin niewydolnych, o niskim statusie społecznym.

Lata 80-te

Ośrodek rozszerzył swoją ofertę o klasy dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Do tego czasu częste były przypadki zwalniania z obowiązku szkolnego dzieci z takim stopniem niepełnosprawności.

Placówka ze względu na możliwość dojazdu swoim zasięgiem obejmuje pogranicze trzech byłych województw:

 • legnickiego,
 • jeleniogórskiego,
 • wałbrzyskiego.
1982r.

Otrzymaliśmy nazwę Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

1985r.

Placówce nadano imię Marii Konopnickiej.

1992r.

Ofertę wzbogacono o szkołę zawodową, w której kształciła się młodzież w zawodach:

 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • murarz,
 • piekarz.

Generalnym celem placówki było przygotowanie jej absolwentów do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Stąd w ramowych planach nauczania znalazły się duże ilości godzin przedmiotów o znaczeniu praktycznym.

1999r.

Po reformie w 1999 roku do planu zajęć wprowadzono nauczanie:

 • języków obcych,
 • fizyki,
 • chemii.
2002r.

Przez okres 30 lat Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mieścił się w budynkach przy ul.Armii Krajowej i internat przy ul.Piastowskiej.

Do lutego 2002 środek miescił się w oddalonych od siebie o ok.1 km dwóch zniszczonych budynkach. W tym czasie ośrodek przeniósł się do nowo wyremontowanego obiektu z usuniętymi barierami architektonicznymi. Teraz zarówno szkoła jak i internat mieszczą się w jednym budynku przy ul. Paderewskiego.

Wielka była radość dzieci, rodziców i nauczycieli, którzy doczekali się godziwych warunków pracy. Lokalizacja szkoły i internatu w jednym budynku, klasopracownie, gabinety specjalistyczne to jest właśnie to o czym marzyli wszyscy, a szczególnie dzieci. Duża przestrzeń oraz likwidacja barier architektonicznych zwiększa możliwości przemieszczania się dzieci na różnych kondygnacjach w budynku szkolnym.

 

Hymn Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Marii Konopnickiej w Jaworze jest kompozycją własną nauczyciela muzyki Edmunda Gacka.

Hymn nosi tytuł ,,Piastów Śląsk” i powstał w 2017 roku. Jego treści są zgodne z historią Ziemi Jaworskiej z uwzględnieniem elementów patriotycznych.

Hymn SOSW