Nauczanie indywidualne

Indywidualne nauczanie obejmuje dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia realizację programu w pełnym wymiarze godzin.

Nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania wydanym przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Dyrektor szkoły lub wicedyrektor organizuje nauczanie indywidualne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zajęcia w ramach nauczani indywidualnego prowadzone są przez jednego lub kilku nauczycieli którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć.

Nauczanie indywidualne jest szansą na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, jest również terapia i rehabilitacją, daje możliwość spotkań z innymi osobami niż najbliższe otoczenie, zaspokaja potrzeby akceptacji i inne potrzeby społeczne.

Bardzo dużą zaletą tej formy nauczania jest indywidualny kontakt z uczniem, a dzięki temu maksymalne dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia. Dodatkowo uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ma możliwość integracji z klasą, do której jest przypisany.

Tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego wynosi:

  • 6-8 godzin dla klas 1-3 szkoły podstawowej,
  • 8-10 godzin dla klas 4-6 szkoły podstawowej,
  • 10-12 godzin dla gimnazjum,
  • 12-16 godzin dla szkół ponadgimnazjalnych.