Oferta dydaktyczna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze ma ponad 40 – letnie doświadczenie w kształceniu i wychowaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom naukę i terapię na poziomie:

 • zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • szkoły podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • szkoły podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • branżowej szkoły I stopnia, kształcącej w branży:  kucharz (z możliwością odbywania praktyk na terenie Ośrodka);
 • szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim
 • nauczanie indywidualne

Celem naszego Ośrodka jest edukacja, opieka, wychowanie, profilaktyka oraz terapia dziecii młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną. Wspomagamy rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych poprzez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

Przygotowujemy dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym, prowadzimy działania integrujące je ze środowiskiem.

Ośrodek zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
 • realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 • zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Zapewniamy bardzo dobre warunki do realizacji wyżej wymienionych celów i zadań. Posiadamy następującą bazę lokalową:

 • pomieszczenia do nauki,
 • sale rekreacyjno – sportowe,
 • gabinet gimnastyki korekcyjnej,
 • boiska sportowe,
 • gabinety: psychologa, pedagoga, logopedy,
 • gabinety do prowadzenia zajęć specjalistycznych,
 • salę doświadczania świata,
 • gabinet do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback,
 • pomieszczenie do prowadzenia zajęć kulinarnych na terenie internatu,
 • stołówkę,
 • świetlicę,
 • bibliotekę ,
 • windę i podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia do spania,
 • gabinet higieny szkolnej i izolatki,
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Ośrodek zapewnia wychowankom wszechstronną pomoc specjalistyczną:

zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,   terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia psychologiczna z elementami socjoterapii.

W naszej placówce uczniowie mają możliwość uczestnictwa i rozwijania zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych.

Koła zainteresowań dla uczniów działające w Ośrodku w roku szkolnym :

 • Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze;
 • Szkolne Koło Sportowe(gry i zabawy ogólnorozwojowe);
 • Koło Czytelnicze;
 • Koło Informatyczne;
 • Koło teatralne dla klas I-III;
 • Koło techniczno-plastyczne;
 • Zajęcia sportowe – piłka nożna
 • Zajęcia basenowe – sekcja pływania;
 • Koło polonistyczne;
 • Nauka języka migowego;
 • Zajęcia taneczne.

Mając na względzie wszechstronny rozwój wychowanków prowadzimy działania zmierzające do prawidłowego ich funkcjonowania w przestrzeni społecznej. Uczniowie biorą udział w pozaszkolnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych – konkursach, olimpiadach, przeglądach teatralnych, wycieczkach, rajdach, happeningach, akcjach społecznych, akcjach charytatywnych, wystawach i projektach.