Oferta terapeutyczna

Logoterapia

W  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wielu uczniów objętych jest specjalistycznymi  zajęciami logopedycznymi. Specjaliści prowadzą terapię zaburzeń komunikacji różnej etiologii, a także zaburzeń artykulacji u uczniów z różnymi stopniami niepełnosprawnoś...

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzone są indywidualnie lub grupowo w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb uczniów. Ośrodek oferuje dobrze wyposażone pomieszczenia i boisko sportowe. Do dyspozycji uczniów jest między in...

Terapia psychologiczna z elementami socjoterapii

Podczas terapii realizowane są różne zadania zmierzające do lepszego  funkcjonowania społecznego oraz emocjonalnego naszych uczniów. Zajęcia kierowane są do uczniów którzy wykazują trudności w funkcjonowaniu społecznym m. in. z powodu nadpobudliwości psychoruchowej...

Zajęcia rozwijające umiejętności poznawcze

Zajęciami rozwijającymi omiejętności poznawcze objęci są uczniowie, którzy mają trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności przekazywanej na lekcjach. Dzięki zajęciom uczniowie mają możliwość indywidualnie lub w małych grupach i w przyjaznej atmosferze ćwiczy...

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Głównym  celem  zajęć  korekcyjno – kompensacyjnych  jest  usprawnianie  funkcji, które leżą  u podstaw  umiejętności  czytania i pisania .Tymi funkcjami są: spostrzegawczość i pamięć wzrokowa, pamięć słuchowa i słuch fonemowy, orientacja na płaszczyźnie i...

Zajęcia z tyflopedagogiem

W naszej placówce prowadzone są zajęcia z wykwalifikowanym tyflopedagogiem. Mają one na celu przede wszystkim udzielenie wsparcia uczniom oraz ich opiekunom w radzeniu sobie z problemami wzrokowymi. Tyflopedagog na podstawie orzeczenia poradni oraz bad...

Surdoterapia

Surdoterapia skierowana jest do dzieci z diagnozą niedosłuchu w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym celem terapii jest szeroko rozumiany trening słuchowy, językowy...