Surdoterapia

Surdoterapia skierowana jest do dzieci z diagnozą niedosłuchu w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym celem terapii jest szeroko rozumiany trening słuchowy, językowy i komunikacyjny. Oddziaływanie surdopedagogiczne ułatwia dziecku z niedosłuchem prawidłowe rozumienie znaczenia komunikatów werbalnych i niewerbalnych, które są do niego kierowane oraz ich prawidłowe interpretowanie.

Terapia ta ma na celu poszerzenie zasobu rozumianych słów oraz stymulację ekspresji mowy dziecka, która z powodu dysfunkcji słuchu jest zniekształcona.

Terapia słyszenia odbywa się zasadniczo wg następującego schematu:

 1. Ćwiczenia oddechowe.
 2. Ćwiczenia usprawniające na rządy artykulacyjne (język, wargi, policzki).
 3. Ćwiczenia głosowe (długo – krótko, wysoko – nisko, głośno – cicho).
 4. Ćwiczenia słuchowe.
 5. Stymulacja wrażliwości akustycznej poprzez:
  • poznawanie oraz różnicowanie bodźców akustycznych;
  • optyczno – słuchowy odbiór mowy;
  • ćwiczenia słownikowe.
 6. Ćwiczenia ogólnorozwojowe w zakresie:
  • motoryki;
  • percepcji wzrokowej
  • pamięci
  • myślenia
  • koncentracji.