Zajęcia rozwijające umiejętności poznawcze

Zajęciami rozwijającymi omiejętności poznawcze objęci są uczniowie, którzy mają trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności przekazywanej na lekcjach. Dzięki zajęciom uczniowie mają możliwość indywidualnie lub w małych grupach i w przyjaznej atmosferze ćwiczyć
m.in. technikę czytania czy umiejętność czytania ze zrozumieniem – w przypadku zajęć
z języka polskiego, a także sprawność rachunkową i rozwiązywanie zadań z treścią-
w przypadku zajęć z matematyki. Zajęcia realizowane są systematycznie- raz lub dwa raz w tygodniu.

Podstawowe cele to

 • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb  i możliwości ucznia
 • Dostosowanie wymagań i metod pracy
 • Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Nawiązanie współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia
 • Współpraca z nauczycielem przedmiotowym, wychowawcą i innymi specjalistami
 • Powtórzenie, wyjaśnienie i utrwalenie materiału z lekcji
 • Wyrównywanie braków poprzez wykorzystanie mocnych stron uczniów
 • Pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych
 • Ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy
 • Wdrażanie do samodzielnej organizacji pracy
 • Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych