Wczesne wspomaganie

Szanowni Państwo

zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy małym dzieciom i ich rodzinom.  Obejmuje kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

W ramach bezpłatnych, stałych zajęć dzieci mogą korzystać w miarę potrzeb z pomocy m.in.: psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego (oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga), rehabilitanta, terapeuty Integracji Sensorycznej, terapeuty zajęciowego, instruktora pływania na Krytej Pływalni ,,Słowianka” w Jaworze (aktywności wodne).

Forma i rodzaj zajęć będzie dostosowany do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka.

Ośrodek jest placówką dostępną dla osób niepełnosprawnych oraz  dysponuje bogatym wyposażeniem, min. Salą Doświadczania Świata, EEG – Biofeedba ck.

Warunkiem objęcia dziecka taką formą pomocy jest złożenie do dyrektora podania i dołączenie oryginału Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.