Przedszkole specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze, mieszczący się przy ul. Paderewskiego otwiera  od 1 września 2016 r.  Przedszkole Specjalne dla dzieci z  niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Placówka oferuje specjalistyczną i kompleksową terapię, opiekę oraz bazę.

Z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka niepełnosprawnego oraz jego możliwości psychofizyczne zapewniamy wielokierunkową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia realizowane są w mało licznych grupach, co pozwala na dużą indywidualizację oddziaływań terapeutycznych zgodnie z opracowanym dla każdego dziecka Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym. Dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w czasie pobytu w przedszkolu są objęte specjalistycznymi zajęciami. Przedszkole mieści się w budynku pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w podjazd dla wózków inwalidzkich, windę oraz sale przystosowane do zajęć dla grup przedszkolnych. Ponadto do dyspozycji dzieci są sale: zajęć integracji sensorycznej i rehabilitacji, do ćwiczeń w zakresie gimnastyki korekcyjnej, Sala Doświadczania Świata, EEG-biofeedback, gabinety specjalistyczne, bezpieczny teren zielony, zespół boisk sportowych, alejki do spacerów. W przedszkolu jest również zapewnione wyżywienie. Istnieje także możliwość przygotowania posiłków dla dzieci na diecie ze względu na stan zdrowia. Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. Rodzice wnoszą jedynie opłatę za posiłki równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie. W szczególnych przypadkach dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym mogą być dowożone na zajęcia.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jawor