Internat

ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
DO INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO    w    Jaworze
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

§1
PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109 poz. 631);
 3. Statutu Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Jaworze.

§2
DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA:

 1. Podanie o przyjęcie do Internatu (podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów/osobę pełnoletnią) wraz z innymi dokumentami składa uczeń w sekretariacie SOSW w Jaworze w terminie wynikającym z zasad rekrutacji.
 2. Uczniowie klas programowo wyższych składają podania do Wicedyrektora ds. Wychowawczych do końca roku szkolnego poprzedzającego termin przyjęcia.
 3. O przyjęciu do Internatu decyduje Zespół Wychowawczy Internatu.
 4. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do Internatu, mają prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora SOSW w Jaworze w terminie 3 dni od otrzymania decyzji.
 5. Warunkiem zakwaterowania w Internacie jest przyjazd ucznia z rodzicem lub prawnym opiekunem.
 6. Warunkiem zamieszkiwania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat za korzystanie z placówki.

§3
ZASADY REKRUTACJI:

 1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń:
 2. pobierający naukę w SOSW w Jaworze;
 3. mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy;
 4. posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w Internacie, potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim znajdującym się w szkole;
 5. posiadający umiejętność współżycia w grupie społecznej zgodnie z obowiązującym Regulaminem i ogólnie przyjętymi normami postępowania.
 6. W przypadkach szczególnych do Internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Jaworze.
 7. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje:
 8. wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych;
 9. dzieciom samotnych matek lub ojców;
 10. dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych oraz rodzin patologicznych;
 11. uczniom, którzy mieszkali w Internacie w poprzednim roku i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.

Organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły.