Szkoła

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SOSW W JAWORZE

 1. I. Podstawa prawna.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz.232 ze zmianami).

II. Warunki przyjęcia dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze

 1. Dzieci i młodzież ubiegający się o przyjęcie do Ośrodka przyjmowani są na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący Ośrodek.
 2.  Skierowanie to jest wydawane na wniosek rodziców / opiekunów prawnych, złożony w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaworze.
 3. Uczeń przyjęty do Ośrodka ma obowiązek dostarczyć:
 • odpis aktu urodzenia (ksero do dokumentacji ucznia),
 • poświadczenie zameldowania,
 • świadectwa ukończenia klasy programowo niższej,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • opinię wychowawcy klasy,
 • inne informacje, m.in. o stanie zdrowia.

III. Zasady przyjmowania do szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego:

 1. Do szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego przyjmowane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na   podstawie odrębnych przepisów oraz skierowanie organu prowadzącego.

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor SOSW.

IV. Warunki przyjęcia i kryteria naboru do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.

 1. O przyjęcie do klasy I ZSZ mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

1)      ukończyli Gimnazjum,

2)      posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

3)      u których brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

 

 1. Wymagane dokumenty kandydatów do klasy I ZSZS:

1)       wniosek o przyjęcie do Szkoły wraz z kartą zgłoszenia, (druk do pobrania w sekretariacie Ośrodka),

2)  aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię    Psychologiczno- Pedagogiczną (oryginał)oraz  skierowanie organu prowadzącego,

3)  świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),

4)  zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał),

5)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

Wskazane jest jeszcze dostarczyć:

– 2 zdjęcia legitymacyjne,

– opinię wychowawcy klasy,

– inne informacje, m.in. o stanie zdrowia.

 

V. Warunki przyjęcia i kryteria naboru do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

 1. O przyjęcie do klasy I PDP mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

1)      ukończyli Gimnazjum,

2)      posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze stwierdzoną niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bądź niepełnosprawnością sprzężoną.

 

2. Wymagane dokumenty kandydatów do klasy I PDP:

 

2)      wniosek o przyjęcie do Szkoły wraz z kartą zgłoszenia, (druk do pobrania w sekretariacie Ośrodka),

2)  aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię    Psychologiczno- Pedagogiczną (oryginał) oraz skierowanie organu prowadzącego,

3)  świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),

4)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w PDP.

 

VI. Nabór kandydatów do klas pierwszych trwa do dnia 30 kwietnia i może być przedłużony w zależności od liczby zgłoszeń do 31 sierpnia

 1. 1.      O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej  decyduje kolejność zgłoszeń oraz  możliwości utworzenia klas pierwszych związane z warunkami lokalowymi, rodzajem niepełnosprawności dziecka oraz wytycznymi organu prowadzącego,
 • jeżeli do klasy pierwszej nie zgłosi się odpowiednia ilość uczniów tworzysię klasę łączoną,
 • do klas już istniejących uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego.

VII. Do pozostałych klas we wszystkich typach szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze

 

1)Rekrutacja uczniów trwa przez cały rok szkolny,

2) Warunkiem przyjęcia ucznia jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,

b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej, oraz  odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego,

d) skierowania organu prowadzącego

e) podania rodziców/prawnych opiekunów  w sprawie pobytu dziecka w internacie.