Rada rodziców

Rada Rodziców: Jesteśmy społecznym organem szkoły, szczególnym, albowiem w nasz skład wchodzą wyłącznie przedstawiciele rodziców i prawnych opiekunów uczniów.

Cele:

 • współpraca ze wszystkimi organami szkoły w realizacji zadań szkoły: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim
 • wspieranie rodziców i uczniów szkoły w procesie wychowawczym.

Zasada wyboru członków Rady Rodziców (wynikająca z ustawy o systemie oświaty):

Tajne wybory, na początku każdego roku szkolnego: po 1 przedstawicielu z każdej klasy (oddziału), spośród trzech rodziców, tworzących  Radę Oddziałową (trójkę klasową).

Kadencja: Rada Rodziców działa w danym składzie jeden rok szkolny, do momentu wyboru Rady Rodziców w nowym składzie.

Uprawnienia wynikające z ustawy:

uchwalanie

 • programu wychowawczego
 • programu profilaktyki

opiniowanie

 • planu finansowego szkoły
 • szkolnego zestawu podręczników
 • programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
 • pracy nauczycieli

wnioskowanie

 • o dokonanie zmian w szkolnym zestawie podręczników
 • o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty
 • o utworzenie Rady Szkoły
 • o zmiany w statucie szkoły

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: p. Elżbieta Dębicka
Sekretarz: p. Katarzyna Gawron

oraz członkowie Rady w składzie:

p. Anna Skiba, p. Renata Trzpil, p. Ewa Kawka

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wyrazili chęć pracy w Radzie Rodziców. Życzymy udanej współpracy 🙂