Wolontariat

Nasza placówka zaplanowała na rok szkolny 2018/2019 szereg kreatywnych działań angażujących dzieci i młodzież w bezinteresowną pomoc w ramach wolontariatu.

Podstawowe założenia

Wolontariat szkolny to bezinteresowne, bezpłatne, świadome i dobrowolne zaangażowanie całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów – na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, odpowiedzialności za podopiecznych schronisk dla zwierząt,  troski o miejsca pamięci osób zmarłych, szacunku do otaczającej przyrody.

Uczniowie uczą się nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat ma za zadanie rozwijać wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy.

CELE  PROGRAMU :

 • Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
 • Tworzenie więzi ze środowiskiem.
 •  Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw dzieci i młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.
 • Współpraca z Samorządem Szkolnym i Samorządem Internatu.
 • Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Jaworze.
 • Współpraca ze Schroniskami dla zwierząt.
 • Współpraca z TPD w Jaworze.
 • Współpraca z instytucjami, zakładami i firmami lokalnymi.
 • Działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.

REALIZOWANE ZADANIA:

 • Przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatupodczas spotkań i godzin wychowawczych.
 • Poznawanie  własnych motywacji do pracy.
 • Poznanie obszarów pomocy.
 • Zapoznanie z obowiązkami wolontariuszy.
 • Prowadzenie gazetki ściennej  zachęcającej dzieci i młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.
 • Zamieszczenie informacji o działalności wolontariatu na gazetce ściennej i stronie internetowej szkoły.
 • Przeprowadzanie lekcji wychowawczych poświęconych idei wolontariatu.
 •  Przeprowadzenie lekcji religii poświęconych miłości bliźniego.
 • Udział w akcjach charytatywnych.
 •  Udział w Finale WOŚP.
 • Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy.
 • Okresowe zebrania członków Wolontariatu.
 • Pomoc najuboższym dzieciom, rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z DPS-em, parafią św. Marcina w Jaworze, Nadleśnictwem Jawor.
 • Współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.
 •  Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
 •  Monitorowanie działalności wolontariuszy.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym – zastanów się dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego co robisz.
Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
Przestrzegać zasad –  nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie –  pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie się uczyć – rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać –  staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Być osobą, na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Praca w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie.

SPOSOBY EWALUACJI:

 • Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.
 • Rejestr akcji charytatywnych w których braliśmy udział.
 • Zdjęcia z imprez.
 • Informacje na stronie internetowej szkoły.
 • Artykuły w prasie lokalnej.
 • Podziękowania od osób i instytucji.

Certyfikat